Paloilmoitinsuosituksia 2014

Suositus 1/2014

Paloilmoittimen dokumentointi auttaa käyttäjää


Kysymys:

Mitkä tiedot paloilmoittimen ohjaustoiminnoista tulee dokumentoida loppukäyttäjää, paloilmoittimen hoitajaa, huoltoliikettä, tarkastajia ja pelastusviranomaisia hyödyttävällä tavalla?


Vastaus:

Paloilmoittimen ohjauksista on oltava seuraavat asiat dokumentoituina:

Ohjaustoiminnan tarkoitus
 • esim. palo-oven ohjaus, hälytinohjaus, VAK-jälleenanto, äänievakuointi
Ohjaustoiminnan kuvaus (ohjauksen nimi)
 • Mikä ohjaa (= tapahtuma, joka käynnistää ohjauksen)?
 • Minkä toimenpiteen ohjaus tekee
 • Ilmoitustyyppi (= tapahtuma, joka käynnistää ohjauksen): palo, vika, ennakkovaroitus, huoltoilmoitus
 • Alue: Paloryhmä, osoite tai edellä mainituista koottu ohjausryhmä
Toimilaitteen sijainti
 • Sijaintitieto: ohjattavan toimilaitteen sijaintitieto
 • Missä sijaitsee toimilaite (esim. rakennus, kerros, sähkötila tms.)?
Ohjausyksikön sijainti
 • Sijaintitieto: ohjaavan ohjausyksikön sijaintitieto
 • Missä sijaitsee ohjausyksikkö (esim. rakennus, kerros, sähkötila tms.)?
Ohjaava paloryhmä, osoite tai ohjausryhmä
 • Mikä ohjaa?
 • Ohjaavan toimilaitteen osoite ja/tai sijaintipaikka
 • Ohjaavan toimilaitteen sijaintitieto.
Ohjauksen lisäehto
 •  Lyhyt selvitys ohjaustoiminnon lisäehdosta, esim. ohjaus käynnistyy 60 s viiveen kuluttua paloilmoituksesta
Ohjauksen irti-/päällekytkentä
 • Tätä käytetään, kun ohjauksen ei haluta toimivan huollon, testauksen tai tarkastuksen aikana
 • Kuvaus kuinka ohjaus saadaan irtikytkettyä testausta/tarkastusta varten
 • Kuvaus kuinka ohjaus saadaan päällekytkettyä ja palautettua normaalitilaan testauksen/tarkastuksen jälkeen
 • Jos ohjaus irtikytketään, testausta ei ole tehty 100-prosenttisesti toimilaitteelle saakka
Testausohje
 • Miten ohjaus testataan?
 • Ohje siitä, kuinka ohjaukset testataan 100-prosenttisesti kiinteistössä
 • Ohje siitä, kuinka ohjattu toimilaite palautetaan mekaanisesti normaalitilaan esim. savupoistoluukut jne.
 • Ohjausten 100-prosenttinen testaaminen on ainoa tapa varmistua ohjausten toimivuudesta toimilaitteelle saakka
Ohjauksen lopetusehto
 • Mikä toimenpide lopettaa aktivoituneen ohjauksen voimassaolon? Esim. toimilaitteen mekaaninen palautus normaalitilaan ja paloilmoitinjärjestelmän palautus normaalitilaan.
Ohjausten dokumentointitaulukon malli on seuraavassa taulukossa:

Ohjausten dokumentointitaulukon malli (pdf-tiedosto)


Paloilmoittimen dokumentointi auttaa käyttäjää, 25.4.2014 (pdf-tiedosto)


Suositus 2/2014

Automaattisten paloilmoittimien palo- ja vikailmoitusten valvontaa


Kysymys:

Miten rakennusten automaattisten paloilmoittimien palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteen yhteys- sekä linjavian valvonta toteutetaan?


Vastaus:

Yhteysvika (yhteyden toimittajan yhteydessä esiintyvä vika)
Hätäkeskus ei vastaa paloilmoitinkohteen yhteysvikojen valvonnasta eikä siihen liittyvistä muista järjestelyistä (Häke-ohje asiakkaalle 20.2.2012).

Linjavika (linjan vikaantuminen jota kautta yhteys siirtyy)
Kunnossapito-ohjelmassa tulee selkeästi todeta, mihin linjavikavalvonta on johdettu ja miten se välitetään välittömästi asianomaisille (HelPel ohje 8/14/PEL 5.2.2014).

Ilmoituksensiirtoyhteyden tarjoaja (taho joka toteuttaa fyysisen linjayhteyden).

Paloilmoitinkiinteistö (Kiinteistö jolla on oltava turvallisuudesta vastaava henkilö. Kiinteistön haltija tekee sopimukset).

Sopimus hätäkeskusyhteyden vikavalvonnasta
Paloilmoitinkiinteistön tulee sopia yhteysvikavalvonnan palveluntarjoajan ja/tai
ilmoituksensiirtoyhteyden tarjoajan kanssa seuraavista asioista:

• ilmoituksensiirtoyhteyden toimintavarmuuden valvonnasta
• yhteysvian valvonnasta
• yhteysvian ilmoittamisesta kiinteistön turvallisuudesta vastaavalle henkilölle, hätäkeskukselle ja pelastuslaitoksen tilannekeskukselle tai päivystävälle pelastusviranomaiselle.

Yhteysvikavalvonnan palveluntarjoajan tulee olla Finanssialan Keskusliiton luetteloima hälytyskeskus (www.vahingontorjunta.fi).

Paloilmoitinkiinteistön on huolehdittava, että kohteessa on turvallisuudesta vastaava
tai varahenkilö (voi olla useita) sekä toimivaltainen kiinteistön edustaja. Lisäksi paikalle on saatavissa oikeaan toimintaan opastettuja henkilöitä.

Kiinteistössä käynnistettävät yhteysvian ilmoittamisen aiheuttamat toimenpiteet on kuvattu kiinteistön pelastussuunnitelmassa. Ilmoitus välitetään huolto-, turvallisuus- ja vartijaorganisaatiolle sekä paloilmoittimen hoitajalle.

Palveluntuottaja vastaa siitä, että yhteysvikatiedot välitetään luotettavasti ja todennettavasti paloilmoitinkiinteistön ilmoittamille henkilöille. Yhteysvikavalvonnan palveluntarjoaja ja ilmoituksensiirtoyhteyden tarjoajat vastaavat yhdessä paloilmoitinkiinteistölle siitä, että ilmoituksensiirtopalvelu on käytettävissä.