Pientuotantolaitoksen kytkeminen irti verkosta kontaktorilla

Suositus 11/2022 (7.11.2022)


Kysymys

Aurinkosähkölaitteiston keskitetty suojaus toteutetaan SFS-EN-50549-1:2019 kuvan 2 mukaisesti verkonvalvontareleellä joka reagoi tarvittaessa jännite- ja taajuusmuutoksiin ja ohjaa kytkinlaitteen auki.

SFS-EN 50549-1:2019 määrittelee kohdassa 3.6.9.2 yhtenä kytkinlaitteena mm. kontaktorin.

3.6.9.2

interface switch

switch (circuit breaker, switch or contactor) installed in the producer’s network, for separating the part(s) of the producer’s network containing at least one generating unit from the distribution network

Kontaktori on mainittu myös energiateollisuuden ohjeessa

https://energia.fi/files/6404/ET_suositus_-_Pientuotannon_tekniset_vaatimukset_2021-06-03.pdf

Voiko kontaktoria käyttää edelleen keskitetyn suojauksen yhteydessä poiskytkentään, vaikka SFS 6000 (2022) ei tätä ilmeisesti tue?

Voiko ”interface switch” kytkinlaitetta käyttää myös hätäseis-toimintoon?

Tällöin se pitää mitoittaa 1,5 kertaiseksi pientuotantolaitoksen nimellisvirtaan nähden.


Suositus:

Kysymys on Loss of Mains tilanteesta, eli aurinkosähköjärjestelmä ei saa jäädä syöttämään verkkoon päin yleisen jakeluverkon ollessa jännitteetön. Toki verkossa pitäisi tehdä työmaadoitukset, mutta muuta erotusta PJ-puolelta ei verkkoyhtiö välttämättä tee.

Ohessa ote SFS 6000 kohdasta 551.7:

Jos halutaan liittää generaattorilaitteisto toimimaan rinnan yleisen jakeluverkon kanssa, on asiasta sovittava yleisen jakeluverkon haltijan kanssa.

HUOM. 1 Pienjännitegeneraattorien liittämistä jakeluverkkoon koskee standardi SFS-EN 50549-1:2019 Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks. Part 1: Connection to a LV distribution network. Generating plants up to and including Type B. Standardissa on asetteluun ja kytkimiin liittyviä velvoitteita.

Kysymyksessä esitettyä ratkaisua voidaan pitää standardin mukaisena. Erotuslaitteeksi ratkaisu ei kuitenkaan ole riittävä.