Jännitetyö, kahden hengen työryhmän kokoonpano pienjännitteellä

Suositus 1/2022 (9.5.2022)


Kysymys:

Saako pienjännitelaitteistossa jännitetyötä tekevä kahden hengen työryhmä koostua jännitetyöhön koulutetusta sähköalan ammattihenkilöstä, joka tekee varsinaista jännitetyötä ja jännitetyöhön koulutetusta opastetusta henkilöstä, joka avustaa jännitetyön tekemisessä?

Suositus:


Standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus ottaa asiaan kantaa seuraavasti:

Kohdan Y.2 mukaisesti jännitetyötä pienjännite- ja suurjännitelaitteistoissa saa tehdä vain ammattihenkilö, jolla on erikoiskoulutus jännitetyöhön.

Kohdan Y.6 mukaan jännitetöitä voidaan tehdä yksin tai ryhmässä, johon kuuluu vähintään kaksi jännitetyökoulutuksen saanutta henkilöä, joista yksi on nimetty työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi.

Kohdan Y.8 mukaan pienjännitteellä tehtävissä jännitetöissä pitää määritellä työryhmä, joka tekee työn. Yhden hengen työryhmää voidaan käyttää, jos tehtävän työn riskit arvioidaan niin pieniksi, että työn voi tehdä yksin, ja kyseisessä kohdassa esitetyt ehdot täyttyvät.

Kohdan Y.9 mukaan suurjännitelaitteistoissa tapahtuvan jännitetyön tekeminen vaatii vähintään kahden hengen työryhmän, jonka jäsenet ovat jännitetyökoulutuksen saaneita, ja vähintään yksi jäsenistä on sähköalan ammattihenkilö.

Kohdan Y.9 tekstillä ” vähintään yksi jäsenistä on sähköalan ammattihenkilö” tarkoitetaan esim. tykkylumen pudottamista jännitteisestä 20 kV jakeluverkosta eristävien sauvojen avulla tai myrskytuhojen raivaamista jännitteisestä 20 kV jakeluverkosta. Tällöin ammattimetsuri poistaa puun linjasta ja sähköalan ammattilainen valvoo turvallisuutta puunpoistossa. Sähköasennustöihin metsuri ei osallistu.

SFS 6002 ei ota kantaa vastaavaan työhön pienjännitelaitteistoissa. Edellisessä kohdassa kuvatun toiminnan täytyy kuitenkin olla mahdollista myös pienjännitejakeluverkossa.

Opastettua henkilöä voidaan käyttää jännitetyön tekemisen yhteydessä avustavissa tehtävissä, esim. tavaroiden kantamisessa, mutta sähköalan ammattitaitoa vaativan jännitetyön tekemiseen opastettu henkilö ei voi osallistua.